HTML tutorial  मराठी   HTML tutorial HTML tutorial  HTML tutorial   HTML tutorial  HTML tutorial

गुरुवार, १५ जुलै, २०१०

लाखाचे बाराहजार

    विशेष सुचना: खालिल प्रकारे गणिताचा गैर वापर कोणिही व्यवहारात अथवा विद्यार्थ्यानीं परिक्षेत केल्यास होणाय्रा परिणामासाठी मी जबाबदार नाही.


प्रश्नः1- लाखाचे बाराहजार कसे करावेत??
ऊत्तरः-
00000 + १२000 = ११२000
दोन्ही बाजुनां (00000 - १२000) ने गुणल्यास.....
→(00000 + १२000)(00000 - १२000) = ११२000(00000 - १२000)
अधिक माहितीसाठी...  Factorisation Formula: a² - b² = (a + b)(a – b)

00000² - १२000²= ११२000X00000 – ११२000X१२000 
00000²- ११२000X00000 = १२000²- ११२000X१२000
दोन्ही बाजुला (११२000²)/ मिळवल्यास.....
00000²- ११२000X00000 + (११२000²)/ = १२000²- ११२000X१२000 + (११२000²)/
अधिक माहितीसाठी...  Expansion Formula: (a – b)² =a² -ab + b²  
→ (00000 - ११२000/)² = (१२000 - ११२000/) ²
00000 - ११२000/ = १२000 - ११२000/
म्हणजेच,
00000 = १२000

012345678901256789012345678901256789012345678901256789

प्रश्नः2- तीन बरोबर चार- =४ होतात- सिद्ध करा.
ऊत्तरः-
समजा
A + B = C
म्हणजेच,
A - A + B - B = C - C
A + B - C = A + B - C
* (A+B-C) = * (A+B-C)
* (A+B-C) = * (A+B-C)
=

012345678901256789012345678901256789012345678901256789

प्रश्नः3- १ रुपया/ १० पैसे समान असतात- सिद्ध करा.
ऊत्तरः-
सर्वानां माहितच असेल कि १रु. = १००पै.
/१०० रु. = १००/१०० पै.
/१०० रु.= १पै.
दोन्हि बाजुचे वर्गमुळ घेतल्यासः
√(/१००)रु. = √()पै.
(/१०) रु.= १पै.
दोन्ही बाजुला १० ने गुणल्यास
१रु.= १० पै.

012345678901256789012345678901256789012345678901256789

प्रश्नः4- सर्व आकडे शुन्याच्या मालकीचे म्हणजे शुन्य असतात- सिद्ध करा.
ऊत्तरः-
समजा, A=B
A = B
A²= AB
दोन्ही बाजुनेवजा केल्यास...
A²- B²= AB - B²
अधिक माहितीसाठी...  Factorisation Formula: a² - b² = (a + b)(a – b)
(A + B)(A - B) = B(A - B)
आता दोन्ही बाजुला (A - B) ने भागल्यास...
A + B = B
A = 0
त्याहि पुढे विचार केला तर,
जर A + B = B, आणि A = B, तर B + B = B आणि 2B = B, म्हणजेच 2 = 1

012345678901256789012345678901256789012345678901256789

प्रश्नः5-   =  होतात- सिद्ध करा.
ऊत्तरः-
समजा,   -२० = -२०
१६ - ३६ = २५ - ४५
²- * = ²- *
²- * + ८१/ = ²- * + ८१/
→ ( - /)² = ( - /
- / = - /
=

012345678901256789012345678901256789012345678901256789

प्रश्नः6 = असतो- सिद्ध करा.
ऊत्तरः-
X=
X²=X
X²-=X-
(X+)(X-)=(X-)
(X+)=(X-)/(X-)
X+=
X=०   
म्हणजेच,
=

012345678901256789012345678901256789012345678901256789

प्रश्नः7-  सर्व सख्यां समान असतात- सिद्ध करा.
ऊत्तरः-
समजा A आणिदोन सख्यां आहेत, आणि A+B= C तर मग
A + B = C
→ (A + B)(A - B) = C(A - B)
अधिक माहितीसाठी...  Factorisation Formula: a² - b² = (a + b)(a – b)
→A² - B²= CA - CB
→A²- CA = B²- CB                    
दोन्ही बाजुला (C²)/4 मिळवल्यास....
→A²- CA + (C²)/4 = B²- CB + (C²)/4
→ (A - C/2) ²= (B - C/2) ²
→A - C/2 = B - C/2
→A = B
निष्कर्ष: याचाच अर्थ असा होतो कि सर्व सख्यां समान आहेत, आणि सर्व गणित व्यर्थ आहे.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...